04 Jun 2012

Het onderwerp kadert binnen de cel Performance Based Architectural Design. Het benaderen van een gebouw vertrekkende van de te verwachten prestaties vraagt van de ontwerper een uitgebreide kennis van verschillende domeinen zodat van een integraal ontwerp kan gesproken worden. Er wordt onder andere onderzocht wanneer de toepassing van dubbele gevels relevant is voor een ontwerp.

THESIS_FINAAL_Page_01

Doelstellingen van de thesis

Na een korte introductie van de dubbele gevel tijdens het Modernisme werd deze bouwtechniek pas in de jaren ’80 van vorige eeuw op grotere schaal toegepast. In de jaren ‘90 bereikte de dubbele gevel een hoogtepunt toen deze naar voren werd geschoven als een ‘groene’ manier van bouwen met glas en dit het bedrijfsimago ten goede kwam.  Sindsdien is de dubbele gevel wijdverbreid in Europa.

Een dubbele gevel is echter een complex gegeven, waarbij uitzonderlijk veel omgevingsvariabelen de goede werking ervan beïnvloeden. De architect dient over een uitgebreide kennis van verschillende domeinen te beschikken, wat in de praktijk de samenwerking met ingenieurs, studiebureaus en gespecialiseerde ontwerpers inhoudt. De architect moet liefst in staat zijn een realistisch ontwerp af te leveren zonder dure studies van derden. Tot op heden ontbreekt hiervoor een duidelijk richtinggevend document.

Via deze thesis zal een ontwerptool worden uitgewerkt voor de architect die een (kantoor)gebouw met dubbele gevel wenst te ontwerpen. Deze tool moet voldoende houvast bieden om een ontwerp te kunnen realiseren en verantwoorden, zonder hiervoor tijdsintensieve berekeningen of complexe simulaties uit te moeten voeren. Om hiertoe te komen zal ik de resultaten van reeds gemaakte wetenschappelijke studies en simulaties analyseren, evenals de kennis en aanbevelingen van constructeurs en aannemers verwerken.

De focus zal op kantoorgebouwen liggen aangezien dubbele gevels hoofdzakelijk voor dit type van gebouwen worden aangewend. Daarnaast wordt de dubbele gevel gekaderd binnen het “prestatiegericht ontwerpen” omdat er in de eerste plaats de vraag gesteld moet worden in welke omstandigheden het toepassen van de dubbele gevel een te verantwoorden keuze kan zijn.

Performance-Based Architectural Design (PBD)

Prestatiegericht ontwerpen kan als volgt gedefinieerd worden: “Een prestatiegericht ontwerpproces is een proces waarbij behoeftes vertaald en geïntegreerd worden in het ontwerp van een gebouw”.  De nadruk in deze definitie ligt hoofdzakelijk op de combinatie van een proces en behoeftes. Het proces van het ontwerpen is immers van gelijkwaardig belang als het eindproduct.

Deze definitie kan nog verder veralgemeend worden tot: “De prestatiegerichte aanpak omvat het denken en werken in termen van doeleinden in plaats van in middelen. Er wordt gewerkt aan de hand van wat er verwacht wordt van een gebouw(product) en niet met het voorschrijven van hoe het gebouw en de elementen uitgevoerd dienen te worden”.